eResults arkisto

Kausi 2024

HTML-tiedostov20240409.html (19 kB)
HTML-tiedostot20240409.html (2 kB)
HTML-tiedostov160329.html (23 kB)
HTML-tiedostot160329.html (3 kB)
HTML-tiedostot160405.html (4 kB)
HTML-tiedostov160405.html (27 kB)
HTML-tiedostot160412.html (5 kB)
HTML-tiedostov160412.html (26 kB)
HTML-tiedostot160419.html (5 kB)
HTML-tiedostov160419.html (31 kB)
HTML-tiedostot160426_2.html (3 kB)
HTML-tiedostov160426.html (22 kB)
HTML-tiedostot160503.html (6 kB)
HTML-tiedostov160503.html (37 kB)
HTML-tiedostot160510.html (6 kB)
HTML-tiedostov160510.html (37 kB)
HTML-tiedostot160517.html (7 kB)
HTML-tiedostov160517.html (47 kB)
HTML-tiedostot160524.html (6 kB)
HTML-tiedostov160524.html (32 kB)
HTML-tiedostot160531.html (6 kB)
HTML-tiedostov160531.html (33 kB)
HTML-tiedostot160607.html (6 kB)
HTML-tiedostov160607.html (38 kB)
HTML-tiedostot160614.html (5 kB)
HTML-tiedostov160614.html (26 kB)
HTML-tiedostot160621.html (5 kB)
HTML-tiedostov160621.html (33 kB)
HTML-tiedostot160629.html (5 kB)
HTML-tiedostov160629.html (29 kB)
HTML-tiedostot160706.html (6 kB)
HTML-tiedostov160706.html (41 kB)
HTML-tiedostot160712.html (4 kB)
HTML-tiedostov160712.html (24 kB)
HTML-tiedostov160719.html (36 kB)
HTML-tiedostot160719.html (6 kB)
HTML-tiedostot160726.html (6 kB)
HTML-tiedostov160726.html (39 kB)
HTML-tiedostot160802.html (5 kB)
HTML-tiedostov160802.html (30 kB)
HTML-tiedostot160809.html (6 kB)
HTML-tiedostov160809.html (36 kB)
HTML-tiedostot160816.html (3 kB)
HTML-tiedostov160816.html (19 kB)
HTML-tiedostot160823.html (3 kB)
HTML-tiedostov160823.html (25 kB)
HTML-tiedostot160830 EM.html (12 kB)
HTML-tiedostot160830.html (5 kB)
HTML-tiedostov160830 .html (29 kB)
HTML-tiedostov160830k.html (25 kB)
HTML-tiedostot160906.html (6 kB)
HTML-tiedostov160906.html (28 kB)
HTML-tiedostot160913.html (5 kB)
HTML-tiedostov160913.html (25 kB)
HTML-tiedostot160920.html (5 kB)
HTML-tiedostov160920.html (28 kB)